POLSKI


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Petition on German Concentration Camps:

WHEREAS the media uses the historically erroneous terms “Polish concentration camp” and “Polish death camp” to describe Auschwitz and other Nazi extermination camps built by the Germans during World War II, which confuses impressionable and undereducated readers, leading them to believe that the Holocaust was executed by Poland, rather than Nazi Germany,

Please sign the petition

http://www.thekf.org/events/news/petition/

 The Kosciuszko Foundation is dedicated to promoting educational and cultural exchanges between the United States and Poland and to increasing American understanding of Polish culture and history.

Polish Americans celebrate Slavic  victory at Grunwald

The 600th Anniversary of the

Battle of Grunwald

July 15, is the 600th anniversary of the Battle of Grunwald, (the Battle of Tannenberg if you’re German), in which Poland and Lithuania defeated the Teutonic Knights that had raided Eastern Europe for centuries.  This was the largest battle in Medieval Europe and led to the Polish-Lithuanian Commonwealth, which introduced elections for Kings and “golden freedoms” to the region.

Battle of Grunwald

At 5 pm, the Polish Army Veterans Association will place a wreath at the statue of Wladyslaw Jagiello in Central Park at 79th Street, on the East Side of Turtle Pond.

For more on the battle see: Wikipedia Grunwald

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

***

Polski Komitet Narodowy

Bóg, Honor, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na świat – ogólnonarodowe zjednoczenie ugrupowań pod historyczną nazwą volni@o2.pl – Listy na adres: Postfach 800626, 65906 Frankfurt am Main

Blog > Komentarze do wpisu

« Starszy wpis

płyta Zmartwychwstania Lusi Oginskiej w … »

Bolesław Tejkowski: Informacja o ruchu słowiańskim w Polsce

                Współczesny ruch słowiański w Polsce został zainicjowany przez Polską Wspólnotę Narodową. Chodziło o podtrzymanie w zmienionej formie więzi między Narodami i Państwami Słowiańskimi w sytuacji postępującej integracji Polski z globalistycznym Zachodem.

                Pierwszą poświęconą temu celowi podróż odbyła nasza delegacja do Leningradu w październiku 1990 roku. W styczniu 1991 roku w Leningradzie byliśmy współinicjatorami  powołania międzynarodowej organizacji słowiańskiej o nazwie Sobór Słowiański. Jego współprzewodniczącymi zostali wybrani Stanisław Karpow z Rosji i Bolesław Tejkowski z Polski. Dalsze Zjazdy  Soboru Słowiańskiego odbyły się w maju 1991 roku w Moskwie i w lipcu 1991 roku w Mińsku.

                W latach 1992–1995 uczestniczyliśmy w naradach i konferencjach ruchu słowiańskiego, odbywających się w Moskwie, Kijowie, Mińsku, Warszawie, Krakowie. Zorganizowaliśmy tam we wrześniu 1992 roku Krakowską Konferencję Bezpieczeństwa i Rozwoju Słowiańszczyzny, z udziałem przedstawicieli wszystkich Państw Słowiańskich. W delegacji rosyjskiej przybył na nią Gienadij Zjuganow.

                W 1996 roku braliśmy udział w Moskwie w powołaniu międzynarodowej organizacji słowiańskiej o nazwie Sobór Wszechsłowiański. Jego przewodniczącym został Mikołaj Kikieszew z Rosji, a przewodniczącym jego Polskiego Oddziału Regionalnego została Barbara Krygier.

                W listopadzie 1997 roku uczestniczyliśmy w Pradze w pracach Komitetu Organizacyjnego VII Zjazdu Wszechsłowiańskiego, zaplanowanego w 150-tą rocznicę I Zjazdu Wszechsłowiańskiego w Pradze w 1848 roku.

                W czerwcu 1998 roku w Pradze nasza polska delegacja licząca 35 osób uczestniczyła w VII Zjeździe Wszechsłowiańskim, który zgromadził przedstawicieli wszystkich Narodów i Państw Słowiańskich. Zjazd przyjął postanowienie o powołaniu narodowych Komitetów Słowiańskich we wszystkich Krajach Słowiańskich oraz Serbo-Łużyckiego Komitetu Słowiańskiego w Niemczech. Zjazd powołał Międzynarodowy Komitet Słowiański z siedzibą w Pradze.

                Polski Komitet Słowiański powstał bezpośrednio po VII Zjeździe Wszechsłowiańskim, w lipcu 1998 roku. Jego przewodniczącym został Bolesław Tejkowski.

Powstanie Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego i narodowych Komitetów Słowiańskich zapoczątkowało nowy, wyższy etap międzynarodowego ruchu słowiańskiego. Zapewniło mu koordynację działań, większy autorytet i skuteczniejszą siłę oddziaływania. Zaistnienie takiej zhierarchizowanej struktury jest zwycięstwem idei jedności międzynarodowego ruchu słowiańskiego, idei jedności Słowiańszczyzny. Jest chronieniem ruchu słowiańskiego przed rozbiciem i osłabieniem, przed dywersją zmierzającą do przechwycenia go dla celów globalistycznych i przeciwstawienia Rosji.

Zadaniem Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, składającego się z przedstawicieli wszystkich narodowych Komitetów Słowiańskich, jest:

-    kierowanie narodowymi Komitetami Słowiańskimi oraz inspirowanie i koordynowanie ich działalności,

-   inicjowanie i przeprowadzanie słowiańskich narad i konferencji oraz organizowanie kolejnych Zjazdów Wszechsłowiańskich,

-  inspirowanie i jednoczenie międzynarodowego ruchu słowiańskiego, jednoczenie działalności wszelkich organizacji słowiańskich we wszystkich Krajach dla osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest Wspólnota Słowiańska czyli wszechstronne przymierze wszystkich Narodów i Państw Słowiańskich oraz nowa cywilizacja słowiańska.

Istnienie Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego zaowocowało wieloma cennymi inicjatywami. Dzięki tej scalającej nas wszystkich instytucji mogliśmy brać udział w wielu ważnych dla Słowiańszczyzny konferencjach.

Polski Komitet Słowiański brał udział w Zjeździe Soboru Wszechsłowiańskiego w Moskwie w maju 1999 roku. Zorganizowaliśmy wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Słowiańskim i Czeskim Komitetem Słowiańskim we wrześniu 1999 roku w Warszawie międzynarodową konferencję z udziałem przedstawicieli wszystkich Państw Słowiańskich, na temat „Słowiańszczyzna a zwycięstwo nad faszyzmem”.

                Polski Komitet Słowiański uczestniczył w powołaniu w Moskwie w czerwcu 1999 roku Międzynarodowego Trybunału Społecznego Do Spraw Przestępstw NATO w Jugosławii. Brał udział w latach 1999-2000 w jego rozprawach sądowych w Moskwie, Jarosławiu w Rosji, Kijowie, Belgradzie, Berlinie, Sofii, zakończonych wydaniem wyroku orzekającego o popełnieniu przez NATO zbrodni.

Z początkiem czerwca 2000 roku w Berlinie braliśmy udział w konferencji Międzynarodowego Europejskiego Społecznego Trybunału w Sprawie Wojny NATO Przeciw Jugosławii, a z końcem czerwca w Moskwie uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Kongresie Słowiańsko-Euroazjatyckim. We wrześniu 2000 roku w Sofii byliśmy na Konferencji na temat: „Pokój na Bałkanach a Słowiańszczyzna”. W listopadzie 2000 roku w Pradze wzięliśmy udział w konferencji międzynarodowej „NATO a militaryzacja w Republice Federalnej Niemiec”. W kwietniu 2001 roku wyłoniona przez Polski Komitet Słowiański 25-cioosobowa delegacja polska wzięła udział w zwołanym przez Międzynarodowy Komitet Słowiański do Moskwy VIII Zjeździe Wszechsłowiańskim. W maju 2002 roku braliśmy udział w konferencji w Użgorodzie na Ukrainie na temat: „Ruś Zakarpacka w Świecie Słowiańskim”. We wrześniu 2002 roku w Ostrawie uczestniczyliśmy w V Zjeździe Klubu Czeskiego Pogranicza. Na przełomie listopada i grudnia 2002 roku Polski Komitet Słowiański wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Słowiańskim zorganizował międzynarodową konferencję Słowian Zachodnich: „Polska, Czechy, Słowacja, Serbowie Łużyccy – możliwości i perspektywy współpracy i rozwoju”. W czerwcu 2004 roku w Mińsku byliśmy uczestnikami międzynarodowej konferencji naukowej „Świat Słowiański w warunkach globalizacji”. W październiku 2004 roku w Pilźnie byliśmy gośćmi VI Zjazdu Klubu Czeskiego Pogranicza. W marcu 2005 roku w Moskwie braliśmy udział w IX Światowym Soborze Narodu Rosyjskiego. W lipcu 2005 roku w Mińsku 25-cioosobowa delegacja polska wyłoniona przez Polski Komitet Słowiański wzięła udział w zwołanym przez Międzynarodowy Komitet Słowiański IX Zjeździe Wszechsłowiańskim. W październiku 2005 roku w Belgradzie byliśmy gośćmi konferencji Światowego Kongresu Słowian Południowych pod hasłem „Słowiańszczyzna XXI wieku”. We wrześniu 2006 roku w Brnie uczestniczyliśmy w VII Zjeździe Klubu Czeskiego Pogranicza. W grudniu 2006 roku w Kijowie braliśmy udział w Międzynarodowym Forum Antyfaszystowskim na temat „XXI wiek: nauki Norymbergii”.

piątek, 31 sierpnia 2007, reakcja

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~